CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE

1. DEFINIȚII

 

În sensul prezentelor Condiții de utilizare, următorii termeni au următorul înțeles:

 

"ArcelorMittal": înseamnă ArcelorMittal Construction Romania, o societate pe acțiuni simplificată, al cărei sediu social este situat la   Bulevardul Biruinței 136, Pantelimon 077145,Romania, înregistrată în registrul comerțului și al societăților comerciale.

"Termeni de utilizare sau Termeni": înseamnă toate stipulațiile prevăzute în prezentul document pentru a defini termenii și regulile de acces și utilizare a Site-ului ArcelorMittal, așa cum sunt menționate mai jos.

 

"Contul de utilizator": înseamnă un loc rezervat utilizatorului, accesibil prin intermediul unui nume de utilizator și al unei parole confidențiale și care îi poate permite acestuia să acceseze anumite Conținuturi prezente pe Servicii.

 

"Conținut": înseamnă, fără ca această listă să fie exhaustivă, structura/arhitectura Serviciilor, imagini ale produselor ArcelorMittal, descrierea produselor ArcelorMittal, conținut editorial, videoclipuri, texte, titluri, desene, ilustrații, fotografii, imagini, sunete și orice alt conținut de pe Servicii și/sau orice altă componentă a Serviciilor.

 

"Site": înseamnă serviciul de comunicare cu publicul publicat de ArcelorMittal, accesibil în special la adresa https://construction.arcelormittal.com/myspace/fr-fr/.

 

 

"Serviciu(e)": înseamnă serviciile accesibile prin intermediul Site-ului și editate de ArcelorMittal.

 

"Utilizator": înseamnă orice persoană fizică care accesează Site-ul și Serviciile.

 

2. DOMENIUL DE APLICARE ȘI ACCEPTAREA CONDIȚIILOR GENERALE DE UTILIZARE
 

2.1. Acceptarea Termenilor și condițiilor generale de utilizare

 

Condițiile de utilizare sunt în limba romana și sunt destinate să reglementeze utilizarea site-ului și a serviciilor accesibile de pe site.

 

Orice conectare la site, consultarea și utilizarea conținutului acestuia se face în cadrul prezentelor condiții de utilizare, care sunt destinate să stabilească condițiile de utilizare a serviciilor și a conținutului oferit pe site. Orice accesare a Site-ului implică în mod automat acceptarea și acceptarea integrală și necondiționată de către Utilizatori a regulilor și condițiilor prevăzute în acești Termeni. În cazul în care un Utilizator refuză să adere la acești Termeni, acesta trebuie să se abțină de la orice acces la Site.

Accesul la anumite servicii poate necesita, de asemenea, acceptarea integrală și completă a unor condiții specifice de utilizare (denumite în continuare "Condiții specifice de utilizare") sau a unor termeni și condiții de vânzare (denumite în continuare "Termeni și condiții de vânzare"). În caz de contradicție între acești Termeni și Condițiile generale de vânzare aplicabile Serviciilor, prevalează acestea din urmă.

 

2.2. Modificări ale Termenilor și condițiilor generale de utilizare

 

Termenii și condițiile aplicabile sunt cei în vigoare în momentul în care utilizatorul se conectează și utilizează site-ul.

 

Cu toate acestea, ArcelorMittal are posibilitatea de a modifica în mod liber Termenii în orice moment, sub rezerva unei mențiuni speciale din partea ArcelorMittal, pentru a se adapta la modificările aduse Serviciilor și/sau funcționării acestora. Termenii sunt considerați ca fiind acceptați fără rezerve de către orice Utilizator care accesează Site-ul după postare. Prin urmare, ArcelorMittal încurajează Utilizatorul să consulte în mod regulat Termenii de utilizare.


3. UTILIZAREA SITE-ULUI - Reguli generale

Toți Utilizatorii declară că sunt informați că, pentru a accesa Site-ul, trebuie să aibă acces la Internet furnizat de furnizorul ales de ei, al cărui cost este în responsabilitatea lor, și recunosc că:

 

 

4. LINKURI EXTERNE ȘI SERVICII ALE TERȚILOR

Site-ul web poate conține linkuri hipertext, poate oferi acces la informații, conținut și servicii referitoare la alte site-uri și poate permite accesul la servicii ale unor terțe părți.

Utilizatorul acceptă în mod expres faptul că ArcelorMittal nu poate fi în niciun caz responsabil pentru orice informație, orice conținut, orice serviciu sau element disponibil pe site-urile web ale unor terți sau care provine din surse online ale unor terți, și nici pentru orice prejudiciu de orice fel, presupus sau real, direct sau indirect, care ar putea rezulta din accesarea sau utilizarea acestor informații, a acestui conținut, a acestor servicii sau elemente disponibile pe site-urile web ale unor terți sau care provin din surse online ale unor terți.

Orice utilizator care accesează servicii terțe va fi supus exclusiv Termenilor și condițiilor generale aplicabile serviciilor terțe.

5. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

5.1. Drepturile de proprietate intelectuală referitoare la conținutul site-ului

"ArcelorMittal", "Transforming tomorrow" și logo-ul ArcelorMittal sunt mărci înregistrate ale grupului ArcelorMittal. Utilizarea și reluarea numelor și/sau a elementelor vizuale înregistrate de ArcelorMittal și de companiile din grupul ArcelorMittal sunt interzise fără un acord prealabil scris și expres. În general, orice reproducere neautorizată a mărcilor comerciale, a denumirilor de produse, servicii sau companii menționate pe site-ul web poate fi susceptibilă de acțiuni în justiție.

Toate elementele de pe Site și conținutul acestuia sunt rezervate și protejate de legea proprietății intelectuale pentru Franța, Europa și/sau întreaga lume. Ele nu pot fi utilizate sub sancțiunea contrafacerii.

Prin urmare, niciunul dintre documentele de pe site nu poate fi copiat, reprodus, republicat, descărcat, postat, transmis sau distribuit, integral sau parțial, în orice mod. Orice utilizare neautorizată a tuturor sau a unei părți a elementelor din Servicii și din Site poate da naștere la acțiuni în justiție.

6. RESPECTAREA VIEȚII PRIVATE ȘI PROTECȚIA INFORMAȚIILOR CU CARACTER PERSONAL

Atunci când utilizează Serviciile, Utilizatorilor li se poate solicita să furnizeze date sau informații cu caracter personal pentru a accesa Serviciile care necesită autentificare, precum și pentru a gestiona și îmbunătăți relația comercială.

În conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016, care a intrat în vigoare la 25 mai 2018, vă informăm că informațiile despre dumneavoastră colectate pe acest site web fac obiectul prelucrării de către ArcelorMittal Construction. ArcelorMittal Construction respectă principiile stabilite în Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016 și se angajează să prelucreze datele cu caracter personal care îi sunt transmise de către participanți într-un mod transparent, confidențial și sigur.

Colectăm și utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri specifice și limitate în cadrul prelucrării datelor noastre CRM și de marketing, pentru a vă oferi, de exemplu, oferte comerciale adecvate.

Prin urmare, este posibil să fi colectat informații cu caracter personal despre dvs., care se limitează la următoarele informații: nume, prenume, titlu, limbă, funcție, adresă de e-mail profesională, număr de telefon și adresă poștală profesională.

Persoana responsabilă pentru această prelucrare este directorul comercial, iar responsabilul cu protecția datelor (DPO) poate fi contactat la adresa DPO_ArcelorMittal_Romania@arcelormittal.com. Destinatarii acestor date sunt serviciile comerciale ale companiei. Datele sunt păstrate 3 ani. Aveți
dreptul de acces, rectificare, portabilitate, ștergere a acestora sau o limitare a prelucrării.
Puteți să vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale și aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, adresându-vă: DPO_ArcelorMittal_Romania@arcelormittal.com.
Aveți opțiunea de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere.

 

Pentru mai multe informații despre practicile de confidențialitate ale Site-urilor, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate.

Aceasta explică modul în care ArcelorMittal procesează și protejează informațiile dvs. personale atunci când utilizați Serviciile.

7. GARANȚIE ȘI RĂSPUNDERE

Utilizatorul recunoaște pe că ArcelorMittal are obligația de a utiliza o atenție și o îndemânare rezonabile în ceea ce privește prestarea Serviciilor și că va depune toate eforturile pentru a asigura accesibilitatea Site-ului și a Serviciilor. Acest acces poate fi suspendat în scopul întreținerii sau al actualizărilor pentru a asigura buna funcționare a Site-ului web, fără obligația de a anunța în prealabil Utilizatorii ArcelorMittal.

Astfel, ArcelorMittal nu oferă nicio garanție privind riscul de întrerupere sau de funcționare defectuoasă legată de conectare, de congestionarea rețelelor și/sau a sistemelor informatice, de intruziune de către terți neautorizați și de infectare cu viruși care circulă în rețelele și serviciile menționate mai sus.

ArcelorMittal nu va fi trasă la răspundere în cazul în care întreruperea sau alterarea calității Site-ului și a Serviciilor se datorează apariției unui eveniment de forță majoră. În special, evenimentele de forță majoră vor fi: condiții meteorologice excepționale, dezastre naturale, incendii și inundații, trăsnete, atacuri, întreruperi și blocarea rețelelor de telecomunicații electronice, daune cauzate de viruși care nu pot fi eradicate prin măsurile de securitate disponibile pe piață, precum și orice obligație legală sau de reglementare sau de ordine publică impusă de autoritățile competente și care ar avea ca efect modificarea substanțială a prezentelor condiții de utilizare, sau orice alt caz de forță majoră sau fortuit, așa cum este definit de legislația în vigoare și de jurisprudență.

ArcelorMittal se angajează să facă tot ce îi stă în putință pentru a garanta veridicitatea și acuratețea informațiilor disponibile pe Site, dar nu poate fi trasă la răspundere pentru inexactitatea acestora și nici pentru utilizarea sau interpretarea lor de către utilizatori.

În general, utilizatorul garantează ArcelorMittal împotriva oricărei acțiuni în justiție sau acțiuni în justiție și a posibilelor consecințe financiare ale acestora, intentate de orice persoană, pe baza sau ca urmare directă sau indirectă a acțiunilor sale sau ca urmare a utilizării Site-ului, precum și a oricărei presupuse încălcări a Condițiilor de utilizare sau a dispozițiilor de reglementare în vigoare, și de a exonera ArcelorMittal de orice acțiune în justiție, inclusiv în fața instanțelor administrative franceze, care ar putea decurge din acestea. Această garanție acoperă despăgubirile care ar putea fi datorate, precum și onorariile avocaților și ale instanțelor, într-o limită rezonabilă.

8. LIMITAREA RĂSPUNDERII

ArcelorMittal nu garantează nicio performanță sau modificare a Site-ului și a Serviciilor care ar putea apărea din cauza calității rețelei online și/sau a setărilor tehnice, care se află în afara controlului său.

ArcelorMittal nu poate fi trasă la răspundere pentru orice daune directe sau indirecte, inclusiv pierderea de profit, de clienți, de date sau orice altă pierdere de active necorporale, pierderea de câștiguri sau orice altă pierdere sau daună care ar putea rezulta din utilizarea sau, dimpotrivă, din imposibilitatea de a accesa Site-urile web, chiar dacă ArcelorMittal a fost notificată cu privire la posibilitatea unor astfel de daune.

În cazul în care ArcelorMittal este trasă la răspundere ca urmare a încălcării oricăreia dintre obligațiile care îi revin în temeiul prezentelor Condiții generale de utilizare, despăgubirile nu se vor aplica dincolo de daunele directe, personale și certe, cu excluderea expresă a despăgubirilor pentru orice daune și/sau prejudicii, indirecte și imateriale, cum ar fi daunele financiare, comerciale, pierderi de exploatare și venituri, pierderi de date.

9. DREPTUL LA REPLICĂ

În conformitate cu articolul 6 IV din Legea nr. 2004-575 din 21 iunie 2004 privind încrederea în economia digitală, orice persoană fizică sau juridică numită sau desemnată pe Site poate solicita de la ArcelorMittal un drept la replică.

Cererea de exercitare a acestui drept la replică trebuie trimisă în scris directorului de publicare al site-ului. Aceasta trebuie să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire în termen de cel mult trei (3) luni de la publicarea pe site a mesajului care face obiectul cererii. Cererea trebuie să conțină referințele exacte ale mesajului (în special titlul, data, adresa URL), precum și menționarea pasajelor contestate. Utilizatorul va atașa la această cerere textul răspunsului dorit de utilizator, în formă scrisă, indiferent de natura mesajului care face obiectul răspunsului.

Sub rezerva respectării condițiilor de valabilitate a dreptului la replică și a faptului că această cerere este justificată din punct de vedere juridic, ArcelorMittal se angajează, în termen de trei (3) zile de la primirea cererii, să publice răspunsul în aceleași condiții ca și mesajul care face obiectul cererii, precizând că acesta rezultă din dreptul la replică.

10. DIVERSE

În cazul în care una sau mai multe cerințe ale Condițiilor de utilizare se dovedesc a fi ilegale, nevalabile sau inaplicabile din orice motiv, celelalte cerințe își păstrează forța și domeniul de aplicare și continuă să fie aplicabile. Cerințele care sunt declarate inexistente sunt înlocuite cu cerințe care se apropie cât mai mult posibil de conținutul clauzei anulate.

Având în vedere caracterul internațional al internetului, utilizatorii se angajează să respecte toate normele aplicabile în țara lor de reședință.

11. LEGI ȘI JURISDICȚII

Condițiile de utilizare se supun legislației franceze.

ÎN CAZ DE LITIGII LEGATE DE INTERPRETAREA, VALABILITATEA ȘI CONSECINȚELE TOS ȘI, ÎN ABSENȚA UNEI SOLUȚII AMIABILE ÎN TERMEN DE TREI LUNI DE LA APARIȚIA ACESTUI LITIGIU, INSTANȚELE DE LA PARIS VOR FI SINGURELE COMPETENTE.